·

Friday, November 18, 2011

TOM THOMSON: "Pine Island" (1914)